Taisyklės

Bendrosios naudojimosi taisyklės

1. UAB “Spalvų žaismas” (įmonės kodas 123545555, adresas Architektų g. 19, LT-04112 Vilnius, tel.: +370 698 49070, įregistruota ir duomenys saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, toliau – “Bendrovė”) internetu teikia Fotografijų viešo ir ne viešo demonstravimo, Fotografijų platinimo, Fotografijų spausdinimo užsakymo pateikimo, užsakymų Bendrovės siūlomų prekių įsigijimui pateikimo ir kitas paslaugas (toliau vadinama “Paslaugos”), kurias Bendrovė nusprendžia teikti internetu. Bendrovė turi teisę bet kada pradėti teikti naujas paslaugas arba nustoti teikti jau teikiamas paslaugas vienašališkai, pranešdama apie naujų Paslaugų teikimą ar senų Paslaugų teikimo nutraukimą Bendrovės interneto svetainėje adresu www.fotoprint.lt . Bendrovė turi teisę savo nuožiūra bet kurią internetu teikiamą paslaugą padaryti prieinamą visiems užsiregistravusiems vartotojams arba tik tam tikroms registruotų vartotojų grupėms. Kiekvienai Bendrovės internetu teikiamai Paslaugai taikomos šios Naudojimosi UAB “Spalvų žaismas” paslaugomis, teikiamomis internetu, sąlygos (toliau vadinama “Sąlygos”), be to, bet kuriai Paslaugai gali būti taikomos papildomos sąlygos, nurodytos Bendrovės interneto svetainėje adresu www.fotoprint.lt . Vartotojas, užsiregistravęs Bendrovės interneto svetainėje adresu www.fotoprint.lt, naudodamasis Paslaugomis, sutinka ir įsipareigoja laikytis šių Sąlygų bei bet kokių kitų Paslaugos sąlygų, nurodytų internetinėje svetainėje adresu www.fotoprint.lt . Asmuo, užsiregistravęs interneto svetainėje adresu www.fotoprint.lt Paslaugų vartojimui Sąlygose vadinamas “Vartotoju”.
 

2. Bet kuris Vartotojas, talpindamas Fotografijas Bendrovės serveryje ir jas viešai publikuodamas, patvirtina, kad yra Fotografijų autorius arba teisėtas autoriaus turtinių teisių turėtojas, nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų turtinių ar neturtinių autoriaus teisių, turi teisę viešai publikuoti Fotografijas.
 

3. Bendrovė aiškiai nurodo, kad informaciją apie šių Sąlygų 2 dalyje numatytas teises pateikia Vartotojai ir Bendrovė nėra atsakinga už pateiktų duomenų teisingumą. Kilus bet kokiems ginčams dėl autorių teisių ir/ar autorių turtinių teisių turėtojų teisių pažeidimų, Bendrovė tretiesiems asmenims pateiks visą su ginču susijusią jai žinomą informaciją apie Vartotoją.
 

4. Bendrovė viešai publikuos tas Vartotojo patalpintas Fotografijas, kurias vartotojas pažymės, kaip skirtas viešam publikavimui.
 

5. Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo ištrinti bet kokias Bendrovės serveryje saugomas Fotografijas šiais atvejais:

5.1. jei Fotografijų saugojimas pažeidžia bet kokių teisės aktų reikalavimus, pažeidžia bet kokių trečiųjų asmenų autorines ar kitas teisės aktų saugomas turtines ir/ar neturtines teises;

5.2. jei Fotografijos yra pornografinio turinio;

5.3. jei saugomos ne Fotografijos, t.y. kompiuterinių žaidimų vaizdai, filmų vaizdai, emotikonai, avatarai ir pan.;

5.4. jei Fotografijų turinys yra rasistinio, diskriminacinio, smurtinio pobūdžio, kursto smurtą, rasinę, religinę ar kt. neapykantą ir pan.;

5.5. Fotografijose užfiksuotos instrukcijos kaip vykdyti neteisėtus veiksmus (ginklų konstravimas, kompiuterių virusų kūrimas ar platinimas ir pan.);

5.6. Fotografijos padarytos ar galėjo būti padarytos išnaudojant vaikus;

5.7. Fotografijos, kuriose skelbiama trečių asmenų asmeninė informacija ar asmens duomenys ar kurios skirtos asmens duomenų rinkimui;

5.8. Vartotojas laiku nesumoka už Bendrovės suteiktas Paslaugas.
 

6. Bendrovė savo nuožiūra sprendžia, ar patalpintos Fotografijos bei Vartotojo veiksmai atitinka Sąlygų reikalavimus.
 

7. Naudojantis Paslaugomis Bendrovės serveryje galima saugoti tik JPEG, JPG, PNG formato skaitmenines Fotografijas.
 

8. Naudojantis Paslauga Bendrovės serveryje galima talpinti skaitmenines fotografijas. Vartotojas gali talpinti neribotą skaičių Fotografijų, tačiau visos vieno Vartotojo patalpintos Fotografijos negali užimti daugiau kaip 3 GB duomenų.
 

9. Fotografijas galima patalpinti tiesiogiai iš kompiuterio, pasinaudojant interneto ryšiu.
 

10. Vartotojo patalpintos Fotografijos Bendrovės serveryje laikomos nemokamai ne ilgiau nei 1 mėnesį.
 

11. Bendrovė turi teisę imti mokesčius už bet kurios Paslaugos teikimą. Mokesčių dydžiai nurodomi Bendrovės interneto svetainėje adresu www.fotoprint.lt . Mokesčiai mokami Bendrovės nustatyta tvarka ir periodiškumu Bendrovei priimtinu būdu. Atsiskaitymo tvarka, periodiškumas ir atsiskaitymo būdai nurodomi Bendrovės interneto svetainėje adresu www.fotoprint.lt . Taikomi tokie mokesčių dydžiai ir terminai, kokie buvo paskelbti paslaugos teikimo metu. Taikomi tokie atsiskaitymo būdai, kurie priimtini Bendrovei atsiskaitymo metu.
 

12. Tuo atveju, jei pasinaudojus Paslauga Bendrovė privalo pateikti Vartotojui prekę (prekes) ar atspausdinti ir pateikti Fotografijas, Bendrovė pateiks Vartotojui prekę (prekes) ar spausdins ir pateiks Fotografijas tik po to, kai Vartotojas sumokės visą prekės (prekių) kainą ar Fotografijų spausdinimo ir/ar siuntimo kainą. Prekes ar Fotografijas Bendrovė Vartotojo pageidavimu išsiųs Vartotojo nurodytu adresu ar pateiks Vartotojui asmeniškai, Vartotojui atvykus į Bendrovę. Tuo atveju, jei Bendrovė išsiųs prekes ar Fotografijas paštu Vartotojo nurodytu adresu, tačiau prekės ar Fotografijos nepasieks Vartotojo, Bendrovė neatsakys už jokius Vartotojo nuostolius.
 

13. Pateikiant užsakymus Bendrovės fotosalone, galimas atsiskaitymas grynaisiais pinigais. Pateikiant užakymus per Bendrovės internetinį tinklalapį www.fotoprint.lt, atsiskaitoma elektroniniu būdu, užsakymo patikimo/priėmimo metu, t.y. bankinis pavedimas arba kiti el. atsiskaitymo būdai, kurie tuo metu pateikiami prie užsakomos/perkamos paslaugos ar prekės, www.fotoprint.lt tinklalapyje.
 

14. Vartotojas turi teisę pateikti bet kokias pretenzijas Bendrovei dėl bet kurios suteiktos Paslaugos kokybės ar dėl pateiktų Fotografijų ar prekių kokybės ar bet kokias kitas pretenzijas dėl pateiktų Fotografijų ar prekių per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Paslaugos suteikimo ar Fotografijų ar prekių gavimo. Pretenzijas Vartotojas gali pateikti Bendrovės skyriuje, kurio adresas nurodomas Bendrovės interneto tinklalapyje www.fotoprint.lt arba el. paštu. El. pašto adresas nurodomas www.fotoprint.lt interneto tinklalapyje.
 

15. Vartotojas, patvirtindamas savo įsipareigojimą laikytis Sąlygų, sudaro su Bendrove sutartį dėl Paslaugų teikimo, kurią gali nutraukti per 7 dienas nuo sutarties sudarymo dienos, pranešdamas raštu apie tai Bendrovei. Nutraukus Sutartį šio punkto nustatyta tvarka Vartotojas turi teisę grąžinti Bendrovei tik nekokybiškas foto-prekes (jei jos nebuvo sugadintos dėl Vartotojo kaltės). Pinigai už suteiktas foto-paslaugas negrąžinami, nebent foto paslaugos būtų suteiktos nekokybiškai.
 

16. Naudodamasis Paslauga Vartotojas sutinka:

A) nurodytoje registravimosi formoje pateikti tikslius, išsamius ir teisingus savo asmens duomenis;

B) pildyti ir tikslinti pateiktus asmens duomenis tokiu būdu, kad jie būtų tikslūs, išsamūs ir teisingi.

Pateikdamas savo asmens duomenis Bendrovei Vartotojas sutinka, kad Bendrovė tvarkytų Vartotojo asmens duomenis laikydamasi teisės aktų reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – Paslaugų teikimas Vartotojui ir šių Sąlygų vykdymas. Vartotojas sutinka, kad teikdama Paslaugą ar vykdydama atsiskaitymus Bendrovė perduotų Vartotojo asmens duomenis tretiesiems asmenims, kiek tai būtina Paslaugos teikimui ir atsiskaitymui. Taip pat, naudodamasis Paslauga Vartotojas sutinka, kad informacija apie Paslaugą ar informacija, susijusi su Paslauga būtų pateikiama Vartotojo nurodytu adresu ar telefonu. Vartotojas patvirtina, jog žino ir sutinka, kad Bendrovė negalės suteikti kai kurių ar visų Paslaugų, jei Vartotojas pateikė ne visus ar neteisingus savo asmens duomenis.
 

17. Visa informacija apie Vartotoją turi būti pateikiama lietuvių arba lietuvių ir anglų kalbomis.
 

18. Vartotojas turi teisę bet kada ištrinti pateiktas Fotografijas iš Bendrovės serverio, prisijungęs prie serverio naudojant Vartotojo registravimosi metu susikurtą Vartotojo vardą ir slaptažodį. Vartotojas Fotografijas serveryje gali talpinti ir bet kuriomis kitomis Paslaugomis naudotis prisijungęs prie serverio naudojant Vartotojo registravimosi metu susikurtą Vartotojo vardą ir slaptažodį.
 

19. Vartotojo registravimosi metu susikurti Vartotojo vardas ir slaptažodis yra Vartotojo identifikavimo priemonės, todėl visi veiksmai, atlikti serveryje naudojant Vartotojo vardą ir slaptažodį, laikomi atliktais Vartotojo. Dėl šios priežasties Vartotojas privalo saugoti savo Vartotojo vardo ir slaptažodžio slaptumą, neatskleisti jų tretiesiems asmenims ir imtis visų saugumo priemonių, kad tretieji asmenys nesužinotų Vartotojo vardo ir slaptažodžio.
Bendrovė neatsako už neautorizuotą Vartotojo vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimą ir visuomet laikys, kad visi veiksmai, atlikti naudojant Vartotojo vartotojo vardą ir slaptažodį, yra atlikti Vartotojo.
 

20. Prisijungimo prie serverio saugumą užtikrina Bendrovės naudojamas slaptažodžių kodavimas MD5 algoritmu.
 

21. Bendrovė turi teisę bet kada nutraukti bet kurios Paslaugos teikimą internetu, pranešusi apie tai Bendrovės interneto tinklalapyje adresu www.fotoprint.lt prieš Paslaugos teikimo nutraukimą arba be išankstinio pranešimo. Tuo atveju, jei Bendrovė nutrauks Fotografijų saugojimo Paslaugą, Bendrovė praneš apie tai iš anksto prieš trisdešimt dienų. Fotografijas savo serveryje Bendrovė saugos trisdešimt dienų po tokio pranešimo, po to Bendrovė ištrins visas Fotografijas.
 

22. Bendrovė turi teisę dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

a) Vartotojo veiksmų, kurie pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar šias Sąlygas;

b) Vartotojo veiksmų, kurie, Bendrovės nuomone, pažeidžia kitų Paslaugų vartotojų ar Bendrovės teises

– atsisakyti Vartotojui teikti Paslaugas ar bet kurią Paslaugą ir be išankstinio įspėjimo pašalinti vartotojo Fotografijas iš Bendrovės serverio. Tuo atveju, jei Paslaugų ar Paslaugos teikimas buvo nutrauktas dėl Vartotojo kaltės, Bendrovė turi teisę atsisakyti Vartotojui teikti bet kokią Paslaugą ateityje.
 

23. Vartotojas yra visiškai atsakingas už Fotografijų, Vartotojo publikuojamų Bendrovės serveryje, teisėtumą ir Fotografijų platinimo teisėtumą. Todėl Vartotojas patvirtina ir sutinka, kad teiks Bendrovei Fotografijas laikydamasis visų teisės aktų reikalavimų ir nesinaudos Paslauga neteisėtiems tikslams siekti ar neteisėtiems veiksmams atlikti.
 

24. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Sąlygas, taip pat bet kurios Paslaugos teikimo sąlygas ar Paslaugos parametrus. Apie tokius pakeitimus Bendrovė privalo pranešti savo interneto svetainėje adresu www.fotoprint.lt arba Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu arba kitu vartotojo nurodytu adresu. Pasikeitimai įsigalioja nuo datos, nurodytos pranešime. Tuo atveju, jei Vartotojas nesutinka su pakeitimais, Vartotojas turi teisę atsisakyti Paslaugos panaikindamas savo registraciją Bendrovės interneto svetainėje adresu www.fotoprint.lt . Tuo atveju, jei po pakeitimų įsigaliojimo ir/ar įgyvendinimo Vartotojas toliau naudojasi Paslaugomis, bus laikoma, jog Vartotojas patvirtino, kad sutinka su visais pakeitimais.
 

25. Registravimosi metu Bendrovei pateiktus savo asmens duomenis Vartotojas gali pildyti, keisti ar taisyti prisijungęs prie Bendrovės serverio naudojant registravimosi metu susikurtus Vartotojo vardą ir slaptažodį.
 

26. Naudodamasis Paslaugomis Vartotojas sutinka, kad Bendrovė neatsako už jokius Vartotojo nuostolius, patirtus dėl naudojimosi Paslaugomis ar susijusius su naudojimusi Paslaugomis arba patirtus dėl negalėjimo naudotis Paslaugomis ar susijusius su negalėjimu naudotis Paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, kai nuostoliai atsiranda dėl:

A) pavėluoto prisijungimo prie Bendrovės serverio ar prisijungimo prie Bendrovės serverio trukdžių;

B) neperduotų duomenų (negalėjimo perduoti Fotografijas ar Fotografijų nepublikavimo, negalėjimo perduoti užsakymo ir pan.) arba duomenų iškraipymo perdavimo metu;

C) neautorizuoto Vartotojo vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimo;

D) klaidų ar netikslumų Paslaugų programose, Paslaugose ar informacijoje apie Paslaugas;

E) ryšių ar Bendrovės serverio darbo sutrikimų;

F) trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų įsilaužiant ar kitaip sutrikdant Bendrovės interneto svetainės adresu www.fotoprint.lt ar Bendrovės serverio darbą;

G) trečiųjų asmenų pasinaudojimo Fotografijomis ar jų neteisėto išplatinimo po įsilaužimo į Bendrovės skaitmenines laikmenas.
 

27. Vartotojas sutinka ir patvirtina, kad Paslaugomis naudosis ir Paslaugų tinkamumą vertins savo rizika. Vartotojas sutinka, kad Bendrovė paslaugas teiks, o Vartotojas paslaugomis naudosis vadovaujantis principu “kai teikiama”, t.y. Paslaugomis Vartotojas galės naudotis tada, kai jos teikiamos ir tam nėra jokių trukdžių ar kliūčių. Bendrovė neteikia jokių garantijų ar patvirtinimų dėl Paslaugų tinkamumo, saugumo ir atitikimo Vartotojo poreikiams, taip pat neteikia jokių garantijų, kad Paslaugos bus teikiamos laiku, nepertraukiamai ir be jokių klaidų. Taip pat Bendrovė neteikia jokių patvirtinimų ar garantijų dėl Paslaugų rezultatų nei dėl informacijos, gaunamos Bendrovės serverio pagalba, tikslumo, teisingumo ar išsamumo. Bendrovė nebus atsakinga dėl jokios žalos Vartotojo kompiuteriui ar informacinėms sistemoms, patirtoms dėl naudojimosi Paslaugomis.
 

28. Naudodamasis Paslaugomis Vartotojas sutinka atlyginti bet kokius Bendrovės nuostolius ir išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant trečiųjų asmenų pretenzijas bei teisinės pagalbos išlaidas, patirtus dėl to, kad Vartotojas ar bet koks trečiasis asmuo, naudodamas Vartotojo prisijungimo vardą ir slaptažodį, padarė Sąlygų ar bet kokio teisės akto pažeidimą.
 

29. Bendrovė turi teisę vienašališkai atsisakyti teikti bet kokias Paslaugas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo apmokėjimo už tokias Paslaugas dienos. Tokiu atveju Bendrovė įsipareigoja grąžinti mokestį, sumokėtą už nesuteiktas Paslaugas. Bendrovė neatsako už jokius Vartotojo nuostolius, patirtus dėl tokio Bendrovės atsisakymo.
 

30. Jei bet kokia šių Sąlygų sąlyga bus pripažinta negaliojančia, tai nedaro įtakos kitų sąlygų galiojimui.
 

31. Jei Bendrovė nepasinaudoja bet kokia savo teise, numatyta šiose Sąlygose, tai nereiškia, kad Bendrovė ta teise negali pasinaudoti bet kada vėliau ir tai nereiškia tokios teisės atsisakymo. Jei Bendrovė nereikalaus pašalinti bet kokio Sąlygų pažeidimo, tai nereiškia, kad Bendrovė atsisako pažeistos Sąlygų sąlygos.
 

32. Bet kokie pranešimai, susiję su šių Sąlygų vykdymu ir Paslaugomis, Vartotojui bus pateikiami Bendrovės interneto svetainėje adresu www.fotoprint.lt, arba Vartotojo registravimosi metu nurodytu elektroninio pašto adresu. Savo pranešimus Bendrovei, susijusius su šių Sąlygų vykdymu bei Paslaugomis, Vartotojas gali pateikti Bendrovės elektroniniu paštu arba buveinės adresu, kurie yra nurodyti www.fotoprint.lt internetiniame tinklalapyje.
 

33. Šios Sąlygos yra vienintelis Vartotojo ir Bendrovės susitarimas dėl Paslaugų teikimo sąlygų ir pakeičia bet kokius ankstesnius susitarimus dėl Paslaugų teikimo sąlygų.
 

34. Šioms Sąlygoms, jų aiškinimui bei Paslaugų teikimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie ginčai dėl šių Sąlygų ir Terminų, jų aiškinimo ar Paslaugų teikimo nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Teisminio ginčų nagrinėjimo vieta – Vilniaus miestas. Pirmos instancijos teritorinis teismingumas nustatomas pagal Bendrovės registruotos buveinės vietą.
 

 
 

Tęsdamas naršymą www.fotoprint.lt internetiniame tinklalapyje ir užsakydamas paslaugas ir/ar prekes, Vartotojas patvirtina, kad:
PERSKAITĖ VISAS SĄLYGAS IR TERMINUS, JUOS SUPRATO IR ĮSIPAREIGOJA JŲ LAIKYTIS.

Taip pat:
• Vartotojas, pateikdamas užsakymą prisiima atsakomybę už pateiktos informacijos tikslumą ir tikrumą.
• Vartotojas, pateikęs užsakymą įsipareigoja laiku apmokėti užsakymo atlikimo sumą, pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias kainas.
• Paslaugos teikėjas (Bendrovė) įsipareigoja laiku suteikti Vartotojui paslaugą, kuri buvo pasirinkta užsakymo formoje.

 
 

 
 

 
 
Fotosalono taisyklės

• Fotolaboratorija neatsako už nuotraukų kokybę, jeigu klientas (Vartotojas) pateikė neryškias, mažos rezoliucijos fotografijas.
• Raudonų akių fotolaboratorija nekoreguoja.
• Fotolaboratorija pasilieka teisę atmesti užsakymą, jeigu jis neatitinka kokybės reikalavimų, arba jei skaitmeniniai failai pateikiami ne JPG ar PNG formatu.
• Fotolaboratorija gali atsisakyti spausdinti asmeninio (intymaus) pobūdžio nuotraukas, kilus įtarimui, kad taip gali būti platinama pornografija. Toks įtarimas gali kilti tuomet, jei iš kiekvieno tokio kadro užsakoma daugiau negu du vienetai nuotraukų.
• Fotosalonas gali atsisakyti spausdinti didelius kiekius nuotraukų, kilus įtarimui, kad užsakovas (Vartotojas) gali neapmokėti užsakymo.
• Klientui (Vartotojui) pasirinkus Kadravimo parametrą “Taikyti operatoriaus nuožiūra”, fotosalono darbuotojas toms fotografijoms kurios neatitinka popieriaus formato, atlieka nuotraukų kadravimą (apkerpa vaizdą, kad fotografija būtų spausdinama per visą popieriaus lapą), o tais atvejais, kai tvarkingas kadravimas negalimas – spausdina nekadruotą nuotrauką (su baltais kraštais).
• Suklydus fotosalono darbuotojui, atspausdinus ne tą formatą ar ne ant to popieriaus – nuotraukas fotosalonas perdaro nemokamai. Visais kitais atvejais nuotraukos neperdaromos ir atgal nepriimamos.
• Nuotraukų spausdinimo metu, fotolaboratorijos operatorius, esant būtinumui reguliuoja nuotraukų šviesumą bei tamsumą savo nuožiūra.
• Neatsiimti užsakymai saugomi 6 mėn.

 
 

 
 

 
 

Pretenzijos ir garantijos

Vartotojas turi teisę pateikti bet kokias pretenzijas Bendrovei dėl bet kurios suteiktos Paslaugos kokybės ar dėl pateiktų Fotografijų ar prekių kokybės ar bet kokias kitas pretenzijas dėl pateiktų Fotografijų ar prekių per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Paslaugos suteikimo ar Fotografijų ar prekių gavimo. Pretenzijas Vartotojas gali pateikti Bendrovės būstinėje (parduotuvėje ar/ir fotosalone), kurios adresas nurodomas Bendrovės interneto tinklapyje adresu www.fotoprint.lt arba Vartotojas gali atsiųsti pretenzijas raštu, elektroniniu paštu Bendrovei. Elektroninio pašto adresas yra nurodytas Bendrovės interneto tinklapyje adresu www.fotoprint.lt .
 

Vartotojo pretenzija nagrinėjama per įmanomai trumpiausią laiką, bet neilgiau kaip per 20 kalendorinių dienų.
 

Vartotojas turi teisę grąžinti Bendrovei nekokybiškas foto-prekes (jei jos nebuvo sugadintos dėl vartotojo kaltės). Jei prekė brokuota ar nekokybiška, pirkėjui grąžinama visa suma į pirkėjo prašyme nurodytą banko sąskaitą.
 

Grąžinti ir keisti galima tik tas prekes, kurios buvo įsigytos iš UAB “Spalvų žaismas” įmonės.
 

Prekės grąžinamos ar keičiamos per 14 kalendorinių dienų, pateikiant kasos kvitą/banko pavedimo kopiją/PVM sąskaitą faktūrą. Visa suma grąžinama tik už nenaudotas, neišpakuotas prekes.
 

Baterijos, skaitmeninės atminties laikmenos, fotojuostelės, fotoaparatai ir kita fototechnika, pagal specialų užsakymą pagaminti poligrafiniai ir/ar fotogaminiai (ir ar spaudos gaminiai) negrąžinami ir nekeičiami pirkėjui tiesiog persigalvojus.
 

Pinigai už suteiktas fotopaslaugas negrąžinami, nebent fotopaslaugos būtų suteiktos nekokybiškai.
 

Prašymą/skundą dėl interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius
el.p. tarnyba@vvat.lt; tel. 8 5 262 6751; interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
 
 

 
 
Atgal
Į pradžią